Click image to read the book

איש מכאובות

Man of Sorrows

פרקי הגות בישעיה נג
Chapters of Thought in Isaiah 53

המילים של ישעיה נג היו לברכה לאנשים רבים. אפשר לראות דוגמה ברורה
לכך במעשי השליחים פרק ח. הסריס האתיופי קרא את הפרק הזה מתוך
מגילה בזמן שהיה בדרכו מירושלים חזרה לארצו. הוא היה זקוק לפרשן שיעזור
לו להבין את הנבואה. פיליפוס הצטרף במצוות אלוהים לסריס האתיופי ועלה
אל המרכבה. “פתח פיליפוס בדברו, ובהתחילו מן הכתוב הזה, בישר לו את
ישוע.” באמצעות הלימוד של פיליפוס, פקח אלוהים את עיני הסריס האתיופי
.המבקש אחר האמת, כדי שיוכל לראות את איש המכאובות
הספר מבהיר את הפרק העשיר הזה באמצעות פרקי הגות. הם מסבירים את
הפסוקים מילה במילה ומפרשים אותם, ואחר כך מפרטים כיצד הקורא יכול
ליישם את הנלמד בחיי היום יום. פרקי ההגות יכולים לשמש גם לקריאה
.אישית וגם לקריאה בצוותא

מידע נוסף

מחבר

ארי סחוט Rev. Arie Schot

Chapters

Are you blessed by our books and videos

We really want to hear from you 

Please leave your comments or questions HERE 

!Thank you