Click image to read the book

Si të njohim Perëndinë dhe njeriun

How to know God and man

Mësimi 1 Fjala e Perëndisë: Bibla
Mësimi 2 Krijimi
Mësimi 3 Rënia e njeriut
Mësimi 4 Ndëshkimi i mëkatit
Mësimi 5 Premtimi i shpëtimit
Mësimi 6 Ndëshkimi i botës së hershme
Mësimi 7 Abrahami, ati i popullit të Perëndisë
Mësimi 8 Abrahami, paraardhës i Mesisë
Mësimi 9 Jakobi sheh shkallën e Perëndisë
Mësimi 10 Jozefin e shesin vëllezërit e tij
Mësimi 11 Jozefi shpëton familjen e tij
Mësimi 12 Moisiu, i zgjedhur për të shpëtuar popullin e tij
Mësimi 13 Beteja mes ZOTIT dhe faraonit
Mësimi 14 Themelimi i Pashkës
Mësimi 15 Kujdesi i Perëndisë për popullin e Tij
Mësimi 16 Dhjetë Urdhërimet
Mësimi 17 Tabernakulli: Shtëpia e Perëndisë
Mësimi 18 Flijimet
Mësimi 19 Mëkatet e njerëzve dhe një Perëndi i mëshirshëm
Mësimi 20 Toka e Premtuar

Kurs Biblik për Dhjatën e Vjetër (Pjesa 1) / Old Testament Bible Course (Part 1)

Additional information

Auteur

Johan M. Commelin