Reformed Books

÷Áu ÁõUQ¯[PöÍÀ»õ® ÷uÁ B°ÚõÀ A¸Í¨£mi¸UQÓx;÷uÁÝøh¯ ©Ýåß ÷uÔøÁÚõPÄ®, G¢u {ØP¶ø¯²g ö\´¯ uSv²ÒÍÁÚõPÄ® C¸US® £i¯õP AøÁPÒ E£÷u\zxUS®, Pi¢x öPõÒÐu¾US®, ^ºzv¸zu¾US®, }vø¯ £i¨¤zu¾US® ¤µ÷¯õáÚ¬ÒÍøÁPÍõ°¸UQÓx (2 w÷©õz÷u² 3:16&17)
vq;fs; ,izaj;jsj;jpw;F cq;fis tuNtw;fpNwhk;. neju;yhe;J rPu;jpUj;j jpUr;rigapd; gy;NtW nraw;FOtpd; xUq;fpize;j Kaw;rp> ,e;j ,izaj;jsj;jpd; Gj;jfq;fs;> gpuRuq;fs; vd;Wk; jtwhj Ntjj;jpd; mbg;gilapy; cUthf;fg;gl;Ls;sJ. இந்த இணைய தளத்தில் பதினான்கு மொழிகளில் புத்தகங்கள் உள்ளன. Fwpg;ghf ,yf;fpar; rpwg;Gkpf;f [hd; gdpadpd; Nkhl;r gazk; Nghd;w Gj;jfq;fs;> Ntjfhk Fwpg;Gfs;> tpsf;fTiufs;> jpahdg;Gj;jfq;fs;> ngz;fs;> Mz;fs; kw;Wk; thypg FOf;fSf;fhd Gj;jfq;fSk; cs;sd. ,q;F> ,iwapay;> jd;tpsf;fk;> ePjpnewp kw;Wk; rpe;jhe;jk; gw;wpa Gj;jfq;fSk; cs;sd. mNj Neuj;jpy; jpUr;rig kw;Wk; jpUr;rig tuyhW gw;wpa Gj;jfq;fs; cs;sd. cq;fspd; jdpg;gl;l Mtpf;Fupa tsu;r;rpf;F cjTk; fpwp];Jt gpurq;fq;fs;> n[g Gj;jfq;fs; gupRj;j Mtpahdtu; kw;Wk; fpwp];Jt FLk;g tho;f;if gw;wpa Gj;jfq;fs; fpilf;Fk;.

Gjpa kw;Wk; gioa Vw;ghl;by; ,Ue;J rpWtu;fSf;F Vw;w mofhd fijg;Gj;jfq;fs; cs;sd. இன்னும் அதிகமான புத்தகங்கள் தமிழில் கிடைக்க நாங்கள் முயற்சி செய்கிறோம். midj;J Gj;jfq;fSk; kpd;D}y; (E-Book) tbtpy; ,ytrkhf gjptpwf;fk; nra;Jf;nfhs;syhk;. ,e;j kpd;D}y;fis gbf;f Adobe Digital Edition fzpdp Program gad;gLj;jpf;nfhs;syhk;. ,q;Nf ,ytr gjptpwf;fk; nra;Jf;nfhs;syhk;.

fu;j;ju; cq;fis Mrpu;tjpg;ghuhf…!

மின்னூல் புத்தகங்களை தேடுதல்

இந்த வலைதளத்தின் மூலமாக மிக எளிமையாக வெவ்வேறு மொழிகளில் மின்னூல் புத்தகங்களை காணலாம்.

மின்னூல் புத்தகங்கள் பதிவிறக்கம்

விருப்பப்பட்ட மொழிகளில் மின்னூல் புத்தகங்களை பதிவிறக்கம் செய்துக்கொண்டு உடனடியாக வாசிக்க ஆரம்பிக்கலாம்.

வாசித்தல்

மின்னூல் புத்தகங்கள் பல வெவ்வேறு மொழிகளில் கிடைக்கின்றன.